Liên đội Nguyễn Văn Tố thông báo

Thông báo: Chủ nhật ngày 6/3/2016 toàn thể học sinh khối 6 dự thi nghi thức đội thời gian kế hoạch cụ thể sẽ được thầy Việt thông tin thêm vào thứ 2 ngày 29/2/2016.