THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2017-2018

HỌC KÌ 2

1/ÁP DỤNG TỪ 02/01/2018 (Tải về)

2/ÁP DỤNG TỪ thứ hai 08/01/2018 (Tải về)

3/ÁP DỤNG TỪ thứ hai 12/ 3/2018 (Tải về)

4/ÁP DỤNG TỪ thứ tư 02/05/2018 (Tải về)


 

HỌC KÌ 1

*/ HƯỚNG DẪN KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (Vào xem)

1/ÁP DỤNG TỪ 14/8/2017 (Tải về)

2/ÁP DỤNG TỪ 21/8/2017 (Tải về)

*/THỜI GIAN BIỂU ÁP DỤNG TỪ 28/8/2017 (Tải về)

3/ÁP DỤNG TỪ 28/8/2017 (Tải về) (Tiết AVBN các lớp từ 6.3 đến 6.10 báo sau)

      Bổ sung các tiết AVBN các lớp từ 6.3 đến 6.10, áp dụng từ 06/9/2017 ( tải về )

4/ÁP DỤNG TỪ 11/9/2017 (Tải về)

5/ÁP DỤNG TỪ 18/9/2017 (Tải về)

6/TKB 1.4c AD trong tuần 7 ( từ 25/9 đến 30/9 )
Thay đổi ở các lớp: 8.5; 9.1; 9.5 (Tải về)

7/TKB 1.5 AD trong tuần 8 ( từ 02/10 đến 7/10) (Tải về)

8/TKB 1.5c AD trong tuần 9 ( từ 09/10 đến 14/10), Các tiết AVBN không đổi (Tham khảo TKB 1.4) (Tải về)

9/TKB 1.6 AD từ tuần 10 ( từ 16/10 ) (Tải về)

Ngôn ngữ

vien

Thời khóa biểu

Tìm kiếm

Thành Viên Đăng nhập